Zásady zpracování osobních údajů

ATON reality s.r.o., IČ: 10770861, se sídlem: 671 24 Vrbovec, č.p. 11, zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 12276 je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „Nařízení GDPR”).

Kontaktní údaje správce:

ATON reality s.r.o.

sídlo: 671 24 Vrbovec, č.p. 11, 

provozovna: 669 02 Znojmo, Dobšická 6,kontaktní osoba: Alena Zmeková, tel.:  604 591 155 mail: info@atonreality.cz

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace pro klienty správce o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, z jakého důvodu a za jakým účelem je zpracovává, jakými způsoby je s osobními údaji nakládáno a po jakou dobu je bude uchovávat a jaké mají klienti ve vztahu ke svým osobním údajům práva.

Zdroje a druh zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které mu klient poskytl nebo osobní údaje, které získal na základě plnění smlouvy o realitním zprostředkování nebo jiné obdobné smlouvě, uzavřené s klientem.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje klienta a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Tyto údaje mohou zahrnovat zejména jméno a příjmení (obchodní firmu), datum narození, rodné číslo (IČ), adresu (sídlo), DIČ, číslo účtu, e-mailovou adresu a telefonní číslo klienta.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje klienta na základě těchto důvodů:

a) plnění smlouvy o realitním zprostředkování mezi klientem a správcem, 

b) plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů,

c) zpracování pro účely oprávněných zájmů správce.

Účelem zpracování osobních údajů je výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o realitním zprostředkování mezi klientem a správcem; osobní údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. V souvislosti s plněním této smlouvy jsou osobní údaje klienta dále zpracovávány za účelem plnění povinnosti dle zákonných předpisů (např. za účelem vedení účetnictví a splnění daňové povinnosti, popřípadě ojediněle např. pro účely vymáhání právních nároků správce).

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o realitním zprostředkování mezi klientem a správcem a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb., zákona o archivnictví a spisové službě, zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty a Nařízení GDPR.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na plnění smlouvy o realitním zprostředkování mezi klientem a správcem, spolupracující realitní makléři a v rámci realizace smluvního vztahu také třetí strany, zejména osoby zpracovávající smluvní podklady, katastrální úřady apod. Příjemcem osobních údajů mohou být také zpracovatelé poskytující údržbu informačního systému či účetní a daňové služby. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU). Osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Práva klienta

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům
  • Klient má právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. 
 • Právo na opravu osobních údajů
  • Klient má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • Do vyřešení sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů a v případě, že klient požádá o omezení zpracování osobních údajů, je správce oprávněn tyto údaje zpracovávat pouze tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je může použít pouze se souhlasem klienta nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 • Právo na výmaz osobních údajů
  • Správce je povinen zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou pro to splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů
  • Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. 
 • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo klienta získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že klient chce využít některé se shora uvedených práv, nechť se obrátí na správce na výše uvedených kontaktních údajích. Klient může využít ke své žádosti formulář, který mu správce na základě jeho podnětu poskytne. Žádost bude vyřízena ve lhůtě 1 měsíce. Klient má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

Další informace

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. Bez souhlasu klienta nedojde k omezení jeho práv ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Tyto zásady jsou účinné od 23.4.2021.